Všeobecné obchodní podmínky

PROFESIONAL TAXI s.r.o.

se sídlem Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha 4

IČ: 271 86 547

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102874

k rámcové smlouvě o přepravě – služba sdílené přepravy „SmartBus“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti PROFESIONAL TAXI s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 271 86 547, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102874 (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
   • vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s rámcovou smlouvou uzavíranou mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) při jejich podnikatelské činnosti (dále jen „rámcová smlouva“), včetně práv a povinností stran při využívání webového systému provozovatele (čl. 2.1) a aplikací provozovatele (čl. 2.2);
   • vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a objednatelem vznikající na základě a v souvislosti s jednotlivými (dílčími) smlouvami o přepravě zajišťované provozovatelem formou tzv. sdílené přepravy ve smyslu čl. 8.2 obchodních podmínek (dále jen „smlouvy o přepravě“ nebo jednotlivě „smlouva o přepravě“) uzavřenými na základě rámcové smlouvy;
   • vzájemná práva a povinnosti provozovatele a objednatele vyplývající ze smlouvy o zpracování osobních údajů.
  • Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek ze strany objednatele pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy a smluv o přepravě.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v rámcové smlouvě uzavřené písemně. Odchylná ujednání v rámcové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy a smlouvy o přepravě.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  • Webovým systémem se rozumí webová aplikace provozovatele umístěná na doméně nejvyšší úrovně cz, prostřednictvím které může objednatel uzavřít s provozovatelem rámcovou smlouvu a v rámci které je veden administrátorský účet objednatele.
  • Aplikacemi se rozumí počítačové programy provozovatele nazvané SmartBus a CITYA a určené pro mobilní zařízení vybavená zejména operačním systémem „Android“ společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké, operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké či dalšími operačními systémy, které mohou být provozovatelem uvedeny na trh v budoucnu. Aplikace slouží mimo jiné k uzavírání smluv o přepravě.
  • Oprávněnou osobou se rozumí každá fyzická osoba, které byl objednatelem v rámci administrátorského účtu vytvořen uživatelský účet. Oprávněná osoba a objednatel mohou být jedna a táž fyzická osoba.
  • Cestujícím se rozumí jakákoliv fyzická osoba, které má být přepravována provozovatelem na základě smlouvy o přepravě.
 3. UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
  • Pro zaslání návrhu na uzavření rámcové smlouvy vyplní objednatel registrační formulář v rámci webového systému a vyplní další požadované informace. Návrh na uzavření rámcové smlouvy odešle objednatel provozovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (dále též jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány provozovatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).
  • V návaznosti na doručení žádosti o registraci provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele elektronickou poštou akceptaci návrhu na uzavření rámcové smlouvy (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je rámcová smlouva uzavřena.
  • Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít rámcovou smlouvou (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s provozovatelem.
 4. ADMINISTRÁTORSKÝ ÚČET
  • Po uzavření rámcové smlouvy může objednatel přistupovat do svého administrátorského účtu webového systému. V rámci administrátorského účtu může objednatel zejména aktualizovat informace o své osobě a provádět správu oprávněných osob (včetně jejich přidávání a odebírání).
  • Administrátorský účet obsahuje kontaktní údaje objednatele a další informace o objednateli. Údaje uvedené v administrátorském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v administrátorském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.
  • Přístup k administrátorskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho administrátorského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
  • Objednatel není oprávněn umožnit využívání administrátorského účtu třetím osobám.
  • Provozovatel může zrušit administrátorský účet objednatele, a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti vůči provozovateli (včetně povinností stanovených v obchodních podmínkách).
 5. PROVOZ WEBOVÉHO SYSTÉMU A APLIKACÍ
  • Objednatel bere na vědomí, že provoz webového systému a aplikací, včetně provozu administrátorského účtu a uživatelských účtů oprávněných osob, nemusí být provozovatelem zajišťován nepřetržitě. Provoz webového systému a aplikací nemusí být provozovatelem zajišťován zejména v případě, že tomu brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Provoz webového systému a aplikací tak nemusí být provozovatelem zajišťován zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. V takovém případě je však provozovatel vždy povinen vyvinout úsilí k zajištění nápravy.
 6. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY
  • Smluvní strany se rámcovou smlouvou dohodly, že právní vztahy vznikající na základě jednotlivých (dílčích) smluv o přepravě uzavřených mezi stranami v budoucnu se budou řídit podmínkami dohodnutými v rámcové smlouvě (včetně obchodních podmínek).
  • Od ustanovení dohodnutých v rámcové smlouvě se mohou strany odchýlit jen v případě, že se tak dohodnou ve zvláštní smlouvě uzavřené písemně, která bude vylučovat účinky rámcové smlouvy.
 7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ
  • Oprávněná osoba může přistupovat ke svému uživatelskému účtu v rámci aplikace či v rámci webového systému. Ze svého uživatelského účtu může každá oprávněná osoba provádět objednávky přepravy, a to v zastoupení objednatele. Při uzavírání smlouvy o přepravě jedná každá oprávněná osoba v zastoupení objednatele, pokud oprávněná osoba není zároveň objednatelem (v takovém případě jedná objednatel přímo).
  • Oprávněné osobě je před objednáním přepravy sdělena konečná cena za tuto přepravu a další informace vyžadované ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci uživatelského rozhraní aplikace či webového systémů.
  • Odkliknutí tlačítka „Objednat jízdu“ v rámci aplikace či webového systému oprávněnou osobou je návrhem na uzavření smlouvy o přepravě objednatele ohledně přepravy cestujících blíže specifikované v aplikaci či webovém systému, včetně specifikace počtu cestujících, kteří mají být v rámci takové přepravy provozovatelem přepraveni.
  • Smlouva o přepravě je uzavřena v okamžiku, kdy je oprávněné osobě doručen prostřednictvím aplikace či webového systému souhlas (akceptace) provozovatele s návrhem objednatele na uzavření smlouvy o přepravě.
  • O uzavření smlouvy o přepravě je objednatel informován prostřednictvím webového systému či prostřednictvím aplikace.
  • Objednatel je oprávněn provozovateli prostřednictvím oprávněné osoby v rámci aplikace či webového systému sdělit, že nemá zájem realizovat přepravu na základě uzavřené smlouvy o přepravě, a to až do doby započetí přepravy dle takové smlouvy. V takovém případě uhradí objednatel provozovateli sníženou odměnu ze smlouvy o přepravě, a to ve výši sdělené objednateli v rámci aplikace či webového systému při zaslání sdělení podle předchozí věty. Provozovatel musí mít vyhrazeny lidské, materiální a jiné zdroje k zajištění přepravy, kterou se objednatel rozhodl nerealizovat.
  • Přístup k uživatelskému účtu oprávněné osoby musí být zabezpečen. Oprávněná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany oprávněné osoby.
 8. OBSAH SMLOUVY O PŘEPRAVĚ
  • Na základě smlouvy o přepravě se provozovatel zavazuje přepravit cestující(ho) do místa určení, a to formou tzv. sdílené přepravy, přičemž objednatel se smlouvu o přepravě zavazuje za to zaplatit provozovateli smluvenou cenu (odměnu).
  • Sdílenou přepravou dle smlouvy o přepravě se rozumí taková přeprava:
   • která je zajišťovaná provozovatelem osobními automobily pro nejvýše devět (9) osob včetně řidiče;
   • v rámci které mohou být provozovatelem v jednom vozidle přepravovány i další osoby bez vztahu s objednatelem, s oprávněnou osobou či s cestujícími (tedy mohou být v jednom vozidle přepravováni i další zákazníci provozovatele);
   • u které jsou doba nástupu cestujících k přepravě a celková doba přepravy stanoveny pouze přibližně, neboť tyto se mohou měnit s ohledem na potřeby dalších osob (dalších zákazníků) využívajících služby provozovatele;
   • u které může být přesná trasa přepravy provozovatelem průběžně měněna, a to s ohledem na potřeby dalších osob (dalších zákazníků) využívajících služby provozovatele.
  • Zavazadla cestujících jsou provozovatelem přepravována společně s cestujícími tak, aby na ně mohli cestující v průběhu přepravy dohlížet.
  • Objednateli a oprávněné osobě bude provozovatelem bezprostředně po ukončení přepravy zasláno potvrzení o přepravě na jimi uvedenou adresu elektronické pošty.
  • Plnění smlouvy o přepravě může provozovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
  • Objednatel se zavazuje zajistit plnění všech povinností z rámcové smlouvy a všech smluv o přepravě (zejména povinností dle čl. 9 obchodních podmínek) také ze strany oprávněných osob a ze strany cestujících, a to stejně jako by tyto povinnosti plnil objednatel sám.
 9. PŘEPRAVA OSOB A ZAVAZADEL
  • Cestující jsou povinni se před započetím jízdy připoutat. Cestující jsou povinni dbát pokynů a příkazů řidiče, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti přepravy a bezpečnosti přepravovaných osob a zavazadel. Ve vozidle není dovoleno kouřit.
  • Cestující je povinen nastoupit k přepravě v termínu uvedeném ve smlouvě o přepravě. Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
  • Cestující nesmí znečišťovat vozidlo či ostatní přepravované osoby. Cestující nesmí poškozovat vozidlo či zavazadla ostatních přepravovaných osob.
  • Přepravovaná zavazadla musí být odpovídajícím způsobem zabalena a musí být ve vozidle uložena podle pokynů řidiče. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla nebezpečné látky a předměty či nadměrná zavazadla, které by mohla bránit ostatním osobám v sezení.
 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Objednatel je povinen uhradit provozovateli cenu (odměnu) v souladu se smlouvou o přepravě.
  • Odměna provozovatele je splatná:
   • prostřednictvím platební karty, jejíž údaje objednatel či oprávněná osoba zadá do webového systému či do aplikace;
   • bezhotovostně na účet provozovatele č. 14015000/2010 vedený u společnosti Fio Banka, a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1 (dále jen „účet provozovatele“).
  • Provozovatel může kdykoliv požadovat po objednateli uhrazení zálohy na jeho odměnu podle smlouvy o přepravě. V případě, že má být odměna provozovatele hrazena prostřednictvím platební karty (čl. 10.2.1), může provozovatel provést blokaci či platbu příslušné částky odměny provozovatele ihned po uzavření smlouvy o přepravě.
  • Součet všech neuhrazených odměn provozovatele, na které vzniklo provozovateli právo v kalendářním měsíci, je splatný vždy ve lhůtě 14 dnů od skončení takového kalendářního měsíce.
  • Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • V případě bezhotovostní platby na účet, je objednatel povinen hradit odměnu provozovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě obecně závazných právních předpisů povinné, vystaví provozovatel ohledně plateb prováděných na základě rámcové smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví provozovatel objednateli a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
  • V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv částky provozovateli vzniká provozovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  • V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby provozovateli je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.
 11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vzhledem k tomu, že v souvislosti s provozem software může ze strany provozovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (zejména oprávněných osob), je součástí smluvních ujednání stran také tato smlouva o zpracování osobních údajů dle ustanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
  • Osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu trvání rámcové smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je plnění rámcové smlouvy a smluv o přepravě. Kategorií subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány, jsou zaměstnanci objednatele či další osoby ve smluvním vztahu s objednatelem. Provozovatelem budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, informace o jednotlivých přepravách.
  • Ke zpracování osobních údajů provozovatelem bude docházet pomocí automatizovaných postupů spočívajících v zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení, zkombinování, omezení, výmazu.
  • Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud provozovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také v rámcové smlouvě či ve smlouvě o přepravě. Po ukončení účinnosti rámcové smlouvy je provozovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.
  • Provozovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme provozovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů použitých k plnění rámcové smlouvy provozovatelem se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Provozovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami.
  • Provozovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů provozovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností provozovatele z rámcové smlouvy a smluv o přepravě, zejména při provozu software a zařízení provozovatele, včetně hostingových služeb. Provozovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud provozovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v rámcové smlouvě, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů platí ustanovení čl. 12.2 obchodních podmínek.
  • Provozovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Provozovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči provozovateli provozovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele. Provozovatel bude objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má provozovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.
  • Provozovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
  • Provozovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve Smlouvě, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru provozovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že provozovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru provozovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů provozovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných provozovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru provozovatele. Výše odměny provozovatele za poskytnutí součinnosti objednateli podle tohoto článku bude dohodnuta ve zvláštním smluvním ujednání stran.
  •  
 12. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady plnění ze smlouvy o přepravě se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady plnění ze smlouvy o přepravě u provozovatele zejména na adrese jeho sídla.
  • V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady plnění ze smlouvy o přepravě, nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem na zdraví či úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o přepravě omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší odměny provozovatele hrazené objednatelem na základě té smlouvy o smlouvy o přepravě, při jejímž plnění došlo ke vzniku újmy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o přepravě, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění ze smlouvy o přepravě vzniknout, může činit maximálně částku odměny provozovatele hrazené objednatelem na základě té smlouvy o smlouvy o přepravě, při jejímž plnění došlo ke vzniku újmy.
 13. TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY
  • Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření a je uzavřena na dobu neurčitou.
  • Každá ze smluvních stran je oprávněna rámcovou smlouvu i bez uvedení důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí 30 dnů.
  • V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající z rámcové smlouvy či ze smlouvy o přepravě nebo povinnost vyplývající z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel rámcovou smlouvou a všechny smlouvy o přepravě vypovědět s okamžitou účinností. Výpověď rámcové smlouvy či smlouvy o přepravě daná s okamžitou účinnosti je účinná již okamžikem doručení či oznámení objednateli.
  • Ukončením rámcové smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení rámcové smlouvy (včetně obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost rámcové smlouvy.
  • Ukončením rámcové smlouvy není dotčena účinnost smluv o přepravě uzavřených po dobu účinnosti rámcové smlouvy.
  • Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu objednatele.
  • Provozovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 15. OCHRANA INFORMACÍ
  • Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné informace pro účely rámcové smlouvy informace o obsahu a podmínkách rámcové smlouvy a o obsahu a podmínkách smluv o přepravě (včetně informací o výši odměny objednatele), osobní údaje zpracovávané provozovatelem pro objednatele a informace, které tvoří obchodní tajemství objednatele (dále jen „důvěrné informace“).
  • Objednatel se zavazuje po dobu účinnosti rámcové smlouvy a po dobu dvou (2) let od ukončení účinnosti rámcové smlouvy zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Objednatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, jiných pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob v obdobném právním vztahu k objednateli, a to při využití všech dostupných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních metod.
 16. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený rámcovou smlouvou nebo smlouvou o přepravě obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:
   • vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
   • vylučuje použití ustanovení §557, § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;
   • vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
  • Smluvní strany dohodly pravomoc a působnost českých soudů. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě rámcové smlouvy, smlouvy o přepravě nebo v souvislosti s nimi je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 4 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Městský soud v Praze.
  • V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v rámcové smlouvě. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a rámcovou smlouvu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

V Praze dne 1.9. 2020

 

PROFESIONAL TAXI s.r.o.

© SmartBus – Profimobility s.r.o.

Powered by

driven by

© SmartBus – Profimobility s.r.o.

Powered by

driven by